Najděte si ty nejlepší nabídky:
Rozšířené vyhledávání

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro poskytování inzertních služeb a zprostředkování uzavření smluv

1. Úvodní ustanovení a definice pojmů
1.1. Provozovatelem se rozumí společnost Firemniakce.cz, s.r.o., IČ: 047 44 721, se sídlem Štěrboholská 237/6, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 253021
1.2. Portálem se rozumí internetový portál Provozovatele firemniakce.cz.
1.3. Dodavatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se jako dodavatel registruje na Portálu a provede objednávku inzertních služeb formou zaslání elektronické objednávky Provozovateli vyplněním formuláře dostupného na Portálu.
1.4. Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o některou ze služeb, které prostřednictvím Portálu Dodavatelé nabízejí.
1.5. Inzertními službami se rozumí
a) prostor pro propagaci služeb Dodavatelů na stránkách Portálu – umístění prezentace, bannery, články, atd.;
b) zasílání individuálních i hromadných poptávek;
c) letákový servis;
d) evidenci v katalogu dodavatelů na Portálu; a
e) další služby dle dohody mezi Provozovatelem a Dodavatelem.
1.6. Zprostředkováním se rozumí prostřednictvím Portálu umožnění uzavření smlouvy mezi Dodavatelem a Uživatelem na poskytnutí služby nabízené Dodavatelem.
1.7.  Tam, kde se v těchto obchodních podmínkách hovoří o Smlouvě, rozumí se tím smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Dodavatelem potvrzenou objednávkou Dodavatele.
1.8.  Dodavatelskou kartou se rozumí aplikace, do které má přístup registrovaný Dodavatel a která obsahuje souhrn všech objednávek Dodavatele, jsou na ní uložené všechny informace a inzertní materiály poskytnuté Dodavatelem a jejím prostřednictvím Dodavatel provádí aktualizaci svých identifikačních a kontaktních údajů, prezentací a dalších inzertních materiálů.
1.9.  Dokončenou službou se rozumí poskytnutí Dodavatelem nabízené služby, kterou si Uživatel vybral prostřednictvím Portálu. Cenou nabízené služby se rozumí cena uvedená Dodavatelem na Portálu.
1.10.  Provozovatel poskytuje Dodavateli za úplatu na základě objednávky inzertní služby a zprostředkování a Uživateli poskytuje možnost uzavřít prostřednictvím Portálu smlouvu na konkrétní službu nabízenou Dodavatelem.
1.11. Předmětem inzertních služeb na Portálu je nabídka služeb Dodavatele v jím určeném rozsahu dle vybraného balíčku inzertních služeb.
1.12. Dodavatel prohlašuje, že je plně oprávněn zadat ke zveřejnění nabídku svých služeb, jejichž specifikace a rozsah budou upraveny v objednávkovém formuláři. Dodavatel dále prohlašuje, že je plně oprávněn a nic mu nebrání nabízenou službu poskytovat a že není ve stavu úpadku ani hrozícího úpadku (§ 3 zák. č. 182/2006 Sb.).
1.13. Dodavatel prohlašuje, že měl možnost se s principy fungování Portálu dobře obeznámit, je s nimi plně srozuměn a nemá proti nim výhrad.
2. Předmět plnění
2.1.  Předmětem těchto obchodních podmínek (dále jen „OP“), ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je úprava vzájemných práv a povinností mezi Provozovatelem a Dodavatelem v souvislosti s poskytováním inzertních služeb a se zprostředkováním uzavření smluv na konkrétní službu s Uživatelem.
2.2. Tyto OP se vztahují na veškeré inzertní služby a zprostředkování poskytované Portálem. Těmito OP se řídí každý smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Dodavatelem na základě potvrzené objednávky Dodavatele.
2.3. Smlouva mezi Provozovatelem a Dodavatelem je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Provozovatelem. Smlouva končí okamžikem, kdy uplyne doba stanovená v objednávce, případně doba stanovená v některém z článků těchto OP.
2.4. Provozovatel se zavazuje, že na základě potvrzené objednávky poskytne Dodavateli služby v rozsahu sjednaném v objednávce, zejména zveřejní na Portálu prezentaci a další inzertní materiály poskytnuté Dodavatelem.
3. Průběh a pravidla objednávky
3.1. Provozovatel poskytuje Dodavateli inzertní služby a zprostředkování na základě závazně vyplněného objednávkového formuláře dostupného na Portálu www.firemniakce.cz. Pro řádné provedení objednávky musí Dodavatel vyplnit v objednávkovém formuláři minimálně ty údaje, které jsou ve formuláři označeny jako povinné.
3.2. K vyplnění objednávkového formuláře k a dalšímu využívání Portálu je nutná registrace na Portálu. Po registraci obdrží Dodavatel uživatelské jméno a heslo, které budou sloužit k jeho identifikaci, a na jejichž základě bude registrovanému Dodavateli umožněn přístup k dodavatelské kartě.
3.3. Odesláním objednávky Dodavatel potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto OP a že s nimi bezvýhradně souhlasí a podřizuje se jim.
3.4. Po vyplnění a odeslání objednávkového formuláře obdrží Dodavatel od Provozovatele potvrzení objednávky, a to nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů. Až po obdržení tohoto potvrzení se objednávka stává závaznou. Pouhé potvrzení o doručení objednávky neznamená závazné přijetí objednávky.
3.5. Provozovatel je oprávněn odmítnout objednávku, pokud jsou prezentace nebo jiné inzertní materiály poskytnuté Dodavatelem v rozporu s právními předpisy ČR, mezinárodním právem, dobrými mravy, obchodními zvyklostmi nebo svým obsahem odporují obchodním zájmům Provozovatele.
3.6. Provozovatel je oprávněn odmítnout objednávku Dodavatele, který se kdykoliv v minulosti ocitl v prodlení s úhradou jakýchkoliv svých finančních závazků vůči Provozovateli v souvislosti s provozem Portálu.
3.7.  Prezentace a další inzertní materiály dle objednávky budou na Portálu uveřejněny do 7 (sedmi) pracovních dnů poté, co bude cena uhrazená Dodavatelem dle čl. 4 OP připsána na účet Provozovatele.
3.8.  Aktualizaci prezentací a inzertních materiálů provádí sám Dodavatel prostřednictvím své dodavatelské karty. Provozovatel musí tyto aktualizace schválit. Provozovatel se zavazuje úpravy provedené Dodavatelem v dodavatelské kartě zveřejnit na Portálu následující den poté, co Dodavatel změny v dodavatelské kartě provede.
3.9.  Dodavatel prohlašuje, že ke všem použitým podkladům má veškerá práva duševního vlastnictví nebo je jinak oprávněn tyto podklady použít pro svou inzerci.
3.10.  Provozovatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost informací uváděných Dodavatelem v inzertních materiálech.
4. Cena a platební podmínky
4.1. Ceny jednotlivých balíčků inzertních služeb a zprostředkování stanoví ceník vydaný Provozovatelem. Tento ceník je součástí objednávkového formuláře.
4.2. Ceny inzertních služeb neuvedené v ceníku se stanoví dohodou.
4.3. Cenu za objednání inzertních služeb a zprostředkování je Dodavatel povinen uhradit na základě výzvy k platbě (zálohové faktury), kterou obdrží současně s potvrzením objednávky. Doklad o zaplacení poté Dodavatel obdrží do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy bude platba připsána na účet Provozovatele.
4.4. Vedle ceny dle ceníku je Provozovatel oprávněn účtovat Dodavateli provizi ze všech dokončených služeb. Provize z každé dokončené služby činí 10 % z Ceny nabízené služby. 
4.5. Provizi z dokončené služby je Dodavatel povinen uhradit Provozovateli na základě faktury zaslané mu Provozovatelem bezprostředně poté, co Provozovatel obdržel doplatek za službu od Uživatele dle čl. 6.2. poslední věta. Provizi z dokončené služby je Provozovatel oprávněn si jednostranně započíst proti pohledávce Dodavatele na plnění, které je Dodavateli povinen poskytnout dle čl. 6.3 (doplatek Ceny nabízené služby uhrazený Uživatelem). Provozovatel poskytne Dodavateli slevu z provize ve výši ceny inzertních služeb dle čl. 4.1. nebo 4.2. Tato sleva bude postupně započítávána na provizi z každé dokončené služby Dodavatele, dokud výše provize za všechny dokončené služby Dodavatele nepřevýší cenu inzertních služeb zaplacenou Dodavatelem.
4.6. V případě prodlení s úhradou faktury za provizi je Dodavatel povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení se zaplacením. 
5. Práva a povinnosti Provozovatele a Dodavatele
5.1. Dodavatel je povinen dodržovat ustanovení těchto OP a včas hradit Provozovateli za poskytnuté inzertní služby a zprostředkování.
5.2. Dodavatel je povinen v případě jakékoliv změny právního postavení, identifikačních nebo kontaktních údajů aktualizovat tyto údaje ve své dodavatelské kartě na Portálu.
5.3. Dodavatel má právo aktualizovat a měnit prezentaci a další inzertní materiály, a to prostřednictvím své dodavatelské karty na Portálu.
5.4. Dodavatel se zavazuje, že nepředá žádnou z poptávek Uživatelů, které mu budou doručeny prostřednictvím Portálu, třetím subjektům bez souhlasu Provozovatele a že tyto poptávky využije pouze pro sebe.
5.5. Dodavatel se zavazuje, že cena služeb jím nabízených na Portálu nebude vyšší, než za kterou Dodavatel služby aktuálně nabízí na svých oficiálních internetových stránkách.
5.6. Dodavatel je povinen chránit veškerá hesla opravňující jej k přístupu k neveřejným informacím či administrativním aplikacím na Portálu, které má k dispozici, nebo jež získal v souvislosti s poskytováním inzertních služeb nebo zprostředkování Provozovatelem, před vyzrazením a zneužitím neoprávněnými osobami.
5.7.  V případě důvodného podezření, že heslo dle předchozího odstavce získala neoprávněná osoba, je Dodavatel povinen neprodleně toto heslo změnit a učinit veškerá nutná a vhodná opatření k zamezení zneužití těchto údajů třetí osobou.
5.8.  Provozovatel nemá právo sdělovat informace o Dodavateli, které nejsou veřejně dostupné prostřednictvím Portálu nebo jinak, třetím osobám bez jeho souhlasu a je povinen tyto informace chránit před zneužitím.
5.9.  Dodavatel se zavazuje, že nebude údaje Uživatelů používat k jinému účelu, než kterým je poskytnutí Uživateli vybraných služeb, a že nebude tyto údaje předávat nebo zpřístupňovat dalším subjektům ani slučovat s jinými osobními údaji.
5.10.  Dodavatel se dále zavazuje, že nebude Uživatele, jejichž kontakt získá prostřednictvím Portálu, obtěžovat spamem nebo jinou nevyžádanou poštou, telefonáty, apod., pokud kontaktování Uživatele nesouvisí s konkrétní službou poskytovanou Uživateli nebo není prováděno s výslovným souhlasem Uživatele.
5.11. Dodavatel se zavazuje nabízet své služby výlučně v souladu s platnými právními předpisy a dobrými mravy, zejména se zavazuje poskytnout službu Uživateli za cenu a za podmínek uvedených v inzerci zveřejněné na Portálu a dále že nebude službu vybranou Uživatelem rušit či měnit bez vážných důvodů.
6. Vztah Provozovatele, Dodavatele a Uživatele
6.1. Provozovatel na stránkách Portálu zveřejňuje inzerci o službách Dodavatele. Zároveň umožňuje Uživateli procházet katalogy Dodavatelů a následně přímo uzavřít smlouvu s Dodavatelem, jejímž předmětem jsou služby nabízené Dodavatelem na Portálu.
6.2. Uživatel bude Cenu nabízené služby hradit Dodavateli prostřednictvím Provozovatele, tedy na bankovní účet Provozovatele. Při uzavření smlouvy s Dodavatelem bude Provozovatelem Uživateli zaslána zálohová faktura ve výši 50 % z Ceny nabízené služby. Tuto fakturu je Uživatel povinen bezodkladně uhradit tak, aby byla fakturovaná částka připsána na účet Provozovatele do 5 (pěti) pracovních dnů po obdržení faktury. Zbývající část Ceny nabízené služby Uživatel uhradí na základě faktury, která mu bude Provozovatelem zaslána bezprostředně po dokončení služby.
6.3. Provozovatel je povinen částku, kterou obdržel od Uživatele jako Cenu nabízené služby nebo její zálohu, odeslat na účet Dodavatele bezodkladně poté, co mu byly záloha nebo doplatek uhrazeny Uživatelem, a to na základě faktury (zálohové faktury), kterou mu Dodavatel vystaví.
6.4. Provozovatel je povinen částku, kterou obdržel od Uživatele jako Cenu nabízené služby nebo její zálohu, odeslat na účet Dodavatele bezodkladně poté, co mu byly záloha nebo doplatek uhrazeny Uživatelem, a to na základě faktury (zálohové faktury), kterou mu Dodavatel vystaví.
6.5. V případě oprávněného odstoupení jakékoliv strany od smlouvy dle čl. 6.3. se nabídka nepovažuje za dokončenou a Provozovateli za ni nenáleží provize.
7. Odpovědnost, škoda
7.1. Za právní nezávadnost a věcnou správnost obsahu propagačních materiálů odpovídá výlučně Dodavatel. Provozovatel neodpovídá za případné porušení autorských, průmyslových, osobnostních či jiných práv obsahem dodaných materiálů. V případě uplatnění autorských a průmyslových práv, zejména nároku na odměnu za užití podkladů, ze strany třetích osob, se Dodavatel zavazuje uhradit Provozovateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s eventuálním porušením těchto práv.
7.2. Provozovatel je pouze zprostředkovatelem a neodpovídá za služby poskytnuté Dodavatelem Uživateli.
7.3. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5.11. odpovídá Dodavatel Provozovateli za škody, které Provozovatel utrpěl v souvislosti s takovým jednáním Dodavatele, a to včetně škody, která vznikla Provozovateli vynaložením přiměřených nákladů na právní ochranu.
7.4. Provozovatel neodpovídá za nepřímé a následné škody, za ušlý zisk ani za jiné případné ztráty, které vzniknou důsledkem poskytování nebo neposkytování inzertních služeb.
7.5. Provozovatel neodpovídá Dodavateli za zneužití uživatelského jména a hesla, ani za důsledky tohoto zneužití.
7.6. Dodavatel nese plnou odpovědnost za veškeré úkony provedené osobami, kterým sdělil přístupové údaje nebo které přístupové údaje na základě jeho jednání či nejednání získaly, jako by tyto úkony provedl sám.
8. Vady plnění a reklamace
8.1. Provozovatel může dočasně omezit či přerušit provoz Portálu na dobu nezbytně nutnou k technické údržbě nebo odstraňování poruch. Při přerušení provozu Portálu na dobu kratší než 24 hodin nemá Dodavatel nárok na náhradní plnění. Při přerušení provozu Portálu na dobu delší než 1 den Provozovatel poskytne náhradní plnění po uplynutí doby, na kterou byly inzertní služby sjednány, a to v rozsahu, po kterou byl provoz systému přerušen, nebo poskytne Dodavateli slevu z ceny inzertních služeb až do výše částky, která se vypočítá jako součin měsíční odměny za inzertní služby a poměru času, kdy Portál nefungoval, zaokrouhleném na celé desítky procent směrem dolů.
8.2. V případě, že v průběhu poskytování inzertních služeb a zprostředkování dojde k nefunkčnosti těchto služeb, která bude způsobena Provozovatelem, zejména se jedná o poruchy ve fungování prezentace nebo nemožnost provést výběr služeb Dodavatele, je Dodavatel oprávněn tyto vady u Provozovatele písemně reklamovat.
8.3. Provozovatel se zavazuje uplatněnou reklamaci projednat do 10 (deseti) pracovních dnů od okamžiku doručení písemné reklamace Provozovateli a v případě oprávněné reklamace zjednat nápravu bez zbytečného odkladu.
8.4. V případě oprávněné reklamace má Dodavatel nárok na přiměřenou slevu z ceny sjednaného plnění nebo na náhradu vadně poskytnutého plnění nebo jeho části.
8.5. V případě nesprávného vyúčtování provize je Dodavatel oprávněn reklamovat výši vyúčtované provize písemně nejpozději do 14 dnů od doručení faktury. 
9. Ukončení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy
9.1. Smlouva mezi Provozovatelem a Dodavatelem je uzavírána na dobu určitou v závislosti na druhu balíčku inzertních služeb, který si Dodavatel v objednávce vybere.
9.2. Smlouva se automaticky obnovuje, pokud Dodavatel alespoň 2 (dva) měsíce před uplynutím doby dle čl. 9.1. neoznámí Provozovateli, že o obnovení Smlouvy nemá zájem. Provozovatel je povinen 3 (tři) měsíce před uplynutím doby dle čl. 9.1. informovat Dodavatele o automatickém obnovení Smlouvy, o případných změnách ceny nebo podmínek poskytování inzertních služeb a o možnosti odmítnutí obnovení Smlouvy.
9.3. Neoznámí-li Dodavatel Provozovateli dle čl. 9.2., že nemá zájem na obnovení Smlouvy, Smlouva se obnoví za původních podmínek, s výjimkou těch podmínek, jejichž změnu Provozovatel Dodavateli oznámil dle čl. 9.2. V takovém případě se Smlouva obnoví za změněných podmínek tak, jak byly Provozovatelem Dodavateli oznámeny.
9.4. Od Smlouvy je možné odstoupit za podmínek stanovených zákonem nebo těmito OP písemným oznámením zaslaným na adresu druhé smluvní strany s právními účinky ke dni doručení.
9.5. Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy a ukončit poskytování inzertních služeb Dodavateli pokud:

a) Dodavatel závažně nebo opakovaně porušil povinnost vyplývající pro něj ze Smlouvy nebo z těchto OP;
b) byly učiněny kroky k zahájení insolvenčního řízení vůči Dodavateli ve smyslu zákona č. 186/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), pokud na Dodavatele byl nebo Dodavatel sám na sebe podal insolvenční návrh ve smyslu insolvenčního zákona, v případě že Dodavatel je v úpadku nebo mu hrozí úpadek, v případě, že insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční soud zamítl insolvenční návrh pro nedostatek majetku Dodavatele;
c) Dodavatel neuhradil řádně a včas provizi dle čl. 4.3. těchto OP a současně došlo k obnovení Smlouvy dle čl. 9.2. těchto OP.

Současně je Dodavatel povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši alikvótní části ceny odpovídající době, která zbývá od právních účinků odstoupení do konce smluvního období dle Smlouvy. Provozovatel je oprávněn si svůj nárok na smluvní pokutu jednostranně započíst na nárok Dodavatele na vrácení nespotřebované části ceny s ohledem na předčasné ukončení Smlouvy.
9.6. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou Provozovatele a Dodavatele.
10. Společná a závěrečná ustanovení
10.1. Tyto OP jsou závazné a upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem a Dodavatelem na portálu www.firemniakce.cz, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
10.2. Právní vztahy těmito OP zvlášť neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Provozovatel je oprávněn tyto OP kdykoliv měnit či doplňovat. Změny či úpravy smluvních podmínek budou Dodavateli zaslány na emailovou adresu uvedenou v dodavatelské kartě a aktuální znění bude k dispozici na Portálu. Dodavatel může vyjádřit svůj nesouhlas se změnou smluvních podmínek písemným sdělením zaslaným Provozovateli do 14 dnů od uveřejnění jejich změny, tj. od doby, kdy se mohl se změnou seznámit. Nestane-li se tak, nabývají změny účinnosti ke dni v nich uvedeném. Vyjádří-li Dodavatel v uvedené lhůtě svůj nesouhlas se změnou smluvních podmínek a nedojde-li k jiné dohodě, zůstávají v platnosti původní OP. Výjimkou je, pokud ke změně nebo doplnění OP dochází z důvodu změny právních předpisů platných v České republice. V takovém případě není ke změně OP souhlas Dodavatele nutný.
10.3. Veškerá komunikace stran se uskutečňuje elektronicky emailem, a to z adresy, resp. na adresu Dodavatele uvedenou v dodavatelské kartě a na adresu, resp. z adresy Provozovatele uvedené na stránkách Portálu. Bez ohledu na skutečného odesílatele e-mailové zprávy se má bez dalšího za to, že zpráva odeslaná z některého z uvedených nebo řádně oznámených nových e-mailových účtů je relevantním úkonem příslušné smluvní strany. E-mailová zpráva se považuje za doručenou následující pracovní den po datu odeslání. Nemožnost doručení e-mailové zprávy z jedné z výše uvedených resp. nově oznámených adres na druhou jde k tíži adresáta.

Kompletní platné obchodní podmínky jsou ke stažení ZDE.

777 226 603 info@firemniakce.cz